Vedtægter

Samråd for Vaarst og Omegn


1. Samrådets navn er Samråd for Vaarst og Omegn

2. Samrådets formål er at synliggøre og skabe aktivitet i Vaarst og at skabe samvirke mellem de
forskellige foreninger og organisationer som opererer i Vaarst.

3. Hovedopgaverne er
A
t arbejde for udviklingen af Vaarst til et moderne bosætningssted i Aalborg kommune
A
t koordinere og initiere udadvendte aktiviteter i forhold til andre bysamfund, Aalborg
kommune, politiske partier mv.
A
t understøtte samarbejdet mellem institutioner, foreninger og grupper.
A
t støtte arbejdet og initiativer i institutioner, foreninger og grupper i Vaarst og Omegn.

4. Samrådets økonomi omfatter indtægter fra foreninger, frivillige bidrag og tilskud fra offentlige
myndigheder. Udgifter skal holdes inden for de af indtægterne bestemte rammer.
Samrådets økonomi styres af kassereren i Vaarst og Omegns Borgerforening som et selvstændigt
regnskab uden for borgerforeningens regnskab. Revisorer i Vaarst og Omegns Borgerforening er
samtidig revisorer for samrådets regnskab.

5. Samrådets bestyrelse består af 9 medlemmer1
:

4
fra Borgerforeningen for Vaarst og Omegn
1
fra Torderup Borgerforening
1
fra Skovstrup Borgerforening
1
fra Vaarst Børnehave
1
fra Vaarst-Fjellerad Boldklub
1
fra Vaarst Uret

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.
Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 2 år.
Der føres en protokol over bestyrelsens arbejde.

6. Samrådets årsmøde finder sted i marts/april. Indkaldelse sker på www.vaarst.dk og ved opslag.
Årsmødet skal mindst indeholde:
B
eretning
R
egnskab
I
ndkomne forslag
A
ktiviteter i den kommende periode
E
vt.

Årsmødet indkaldes med 14 dages varsel.

7. Vedtægtsændring sker ved bestyrelsesbeslutning med mindst 5 stemmer for.

8. Ophævelse af samrådet kan kun finde sted i enighed mellem de indstillende foreninger. Evt.
formue tilfalder kulturelle og sociale aktiviteter i Vaarst og Omegn.
Vedtægterne er vedtaget den 06.04.2005/ændret den 02.05.2007/ ændret den 29.4.2015