Vedtægter

Vedtægter
§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1

Foreningens navn er Vaarst-Fjellerad Boldklub, stiftet 25.11.1959.

Stk. 2

Foreningen er omdannet i 1990 i forbindelse med opløsning af Fjellerad Idrætsforening, som blev stiftet i 1907.

Stk. 3

Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningens postadresse er Vaarstvej 173, Vaarst, 9260 Gistrup.

§2 Tilslutning

Stk. 1

Foreningen skal etablere de idrætsgrene, der er tilstrækkelig interesse for i det omfang det er praktisk og økonomisk gennemførligt. Når fornøden tilslutning er opnået, etableres om nødvendigt særlige afdelinger for de enkelte idrætsgrene.

Der er for tiden afdelinger for fodbold ungdom, fodbold senior, håndbold, badminton og gymnastik.

Stk. 2

Foreningen er tilsluttet følgende forbund og organisationer: JBU, DGI, DIF, JHF og SIFA.

§3 Formål

Stk. 1

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§4 Organisationsplan

Organisationsplan mengler, kan fåes ved henvendelse til bestyrelsen

Herudover har foreningen 3 støtteforeninger:

Bankocenter Danmark

Fjellerad vennerne

VB-vennerne

§5 Generalforsamlingen

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i januar eller februar måned på foreningens postadresse.

Stk. 3

Ordinære generalforsamlinger indkaldes ved meddelelse i den lokale presse og ved opslag i klubhuset, hallen samt andre træningssteder med mindst 14 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4

Alle medlemmer, der på generalforsamlingstidspunktet er fyldt 16 år, kan møde og stemme. Medlemmer der på generalforsamlingstidspunktet ikke er fyldt 16 år kan være repræsenteret af en person, der har forældremyndighed for medlemmet. Personer med forældremyndighed for flere medlemmer kan kun repræsentere et af disse medlemmer, og har dermed kun 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflerhed (over halvdelen). Til ændring af vedtægterne kræves at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.

En lovligt indvarslet generalforsamling er altid beslutningsdygtig jvf. dog særligt nedenfor om vedtægtsændringer og §15.

Stk. 5

Valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer der er fyldt 18 år.

På generalforsamlingen vælges 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år af gangen således at medlem nr. 1 & 3 vælges på ulige årstal og medlem nr. 2 vælges på lige årstal.

Et bestyrelsesmedlem valgt af generalforsamlingen, kan ikke vælges til formand for et udvalg.

På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter til bestyrelsen . Suppleanterne vælges for et 1 år gangen, og ved indkaldelse af suppleanten, sidder suppleanten rest perioden ud for den udtrådte.

Der vælges 2 revisorerne på generalforsamlingen. Hver revisor sidder for 2 år ad gangen, og vælges skiftevis hvert år. Revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 6

Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

§6 Dagsorden

På den ordinære generalforsamling behandles følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra foreningens formand.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og fremlæggelse af budget.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. §5.

5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Eventuelt.

§9 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 40 stemmeberettigede medlemmer af foreningen fremsætter skriftlig begæring herom vedlagt forslag til dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget af bestyrelsen og den ekstraordinære generalforsamling skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§8 Bestyrelsen

Stk. 1

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer.

Stk. 2

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en formand, en næstformand samt et menigt medlem, blandt de generalforsamlingensvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Bestyrelsesmøderne indkaldes med angivelse af dagsorden, der skal fremsende sammen med indkaldelsen til bestyrelsesmedlemmerne senest 5 dage før mødets afholdelse.

Stk. 4

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i hans fravær den fungerende formands stemme afgørende

Stk. 5

Bestyrelsen kan efter behov beslutte at nedsætte udvalg, til at bistå med specielle opgaver.

Stk. 6

Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder.

Stk. 7

Såfremt et bestyrelsesmedlem uden gyldig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, kan vedkommende betragtes som udtrådt og suppleanten indkaldes.

Stk. 8

Evt. honorering af bestyrelsesmedlemmer under 500 kr. årligt skal vedtages af bestyrelsen. Honorering derover skal vedtages af generalforsamlingen.

§9 Udvalg

Stk. 1

Foreningen består af 3 udvalg ? et ?aktivitetsudvalg?, et ?sportsudvalg? samt et ?administrationsudvalg.

Stk. 2

Udvalgene består af udpegede medlemmer.

§10 Medlemmer

Stk. 1

Enhver som vil respektere foreningens vedtægter, kan optages som aktiv eller passiv medlem.

Stk. 2

Indmeldelse og udmeldelse som aktiv eller passiv medlem, kan ske ved henvendelse til enten bestyrelsen eller de enkelte afdelinger.

Kontingent betales for det halvår, hvori udmeldelse finder sted.

Stk. 3

Udmeldelse og udlevering af evt. spillercertifikat accepteres kun såfremt medlemmet ikke er i kontingentrestance.

§11 Kontingent

Stk. 1

Kontingentet for de enkelte afdelinger fastsættes af bestyrelsen. Kontingent betales forud.

Stk. 2

I særlige tilfælde kan bestyrelsen fritage enkelte medlemmer helt eller delvist for betaling af kontingent.

§12 Eksklusion

Stk. 1

Et medlem kan ekskluderes af foreningen efter enstemmig beslutning af bestyrelsen. Vedkommende kan skriftligt kræve bestyrelsens afgørelse forelagt på næste generalforsamling, der med simpel majoritet træffer endelig afgørelse.

Vedkommende har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

§13 Æresmedlemmer

Stk. 1

Efter forslag fra bestyrelsen kan æresmedlemmer udnævnes efter vedtagelse på generalforsamlingen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har stemmeret.

Stk. 2

Udnævnelse af æresmedlemmer kan ske, for medlemmer der har udført en ekstra ordinær indsats i foreningen gennem mange år.

§14 Regnskab og revision

Stk. 1

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2

Årsregnskabet skal indeholde resultat opgørelse og balance.

Stk. 3

Foreningens regnskab skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2, blandt medlemmerne udenfor bestyrelsen valgte, revisorer.

Stk. 4

Årsregnskabet skal fremlægges på den årlige generalforsamling, og på forlangende ved ekstraordinære generalforsamlinger.

Stk. 5

Det reviderede regnskab skal hvert år indsendes til Aalborg Kommune Magistratens 4. afdeling.

Stk. 6

Alt økonomi, ind- og ud-betalinger, skal for så vidt muligt medregnes i de enkles budget.

Stk. 7

Kassereren skal lave budgetopfølgning hvert kvartal til bestyrelsen og de 3 udvalg.

Stk. 8

Det er ikke tilladt for nogle af foreningen afdelinger, at oprette konties udenom foreningens bestyrelse.

Stk. 9

Foreningen tegnes af formanden for bestyrelsen, kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 10

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån kræves underskrift af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 11

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer nogen personlig hæftelse.

Stk. 12

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen. Intet medlem af bestyrelsen og udvalg kan påtage sig personlig kaution for foreningens forpligtelser.

§15 Foreningens ophævelse

Stk. 1

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende gyldige stemmer.

Stk. 2

I forbindelse med vedtagelse om opløsning skal et udvalg på opløsningsgeneralforsamlingerne fremlægge forslag til fordeling af foreningens eventuelle formue til kulturelle og idrætslige formål i lokalområdet.

Udvalget skal bestå af 4 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges af SIFA’s bestyrelse og 2 medlemmer udpeges af Aalborg kommune, Magistratens 4. afdeling (fritidsforvaltningen).

Forslaget kan vedtages ved almindelig stemmeflerhed (over halvdelen) på den generalforsamling der træffer endelig beslutning om opløsning.